1 дүгээр хороо, 60, 61 дүгээр байрны гадна фасадыг шинэчлэв.

1 дүгээр хороо, 60, 61 дүгээр байрны гадна фасадыг шинэчлэв.
#СҮХБААТАРДҮҮРЭГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2023
Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1 дүгээр хороо, 60, 61 дүгээр байрны гадна фасадыг шинэчлэв.
Нийтлэлийг хуваалцах