Ил тод байдал-Хүний нөөцийн ил тод байдал-Албан тушаалын тодорхойлолт

# Гарчиг Файл Огноо
1 Хяналт шинжилгээ, иргэний оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-10
2 ЗДҮАХ, дотоод ажил 2022-08-09
3 Агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
4 Гэрэлтүүлэг, рекламны байгууламж, камержуулалт, Сууц өмчлөгчдийн холбоо хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
5 Үйлдвэрлэл, инноваци, ахуйн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
6 Хүнс, хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
7 Индекс, хөрөнгө оруулалтын ажлын газрын асуудал, техникийн баримт бичиг хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
8 Гэр хорооллын дэд бүтцийн хөгжил, барилгын зураг төсөл хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
9 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, шагнал, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 2022-08-09
10 Бүртгэлийн мэргэжилтэн 2021-06-23
11 Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга 2020-08-09
12 Боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 2020-07-27
13 Төсвийн мэргэжилтэн 2020-07-27
14 Тохижилт, ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн. 2020-07-27
15 Соёл урлаг, биеийн тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 2020-07-27
16 Сургалт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн 2020-07-27
17 Төсвийн мэргэжилтэн 2020-07-27
18 Хоол үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн 2020-07-27
19 Худалдаа хариуцсан мэргэжилтэн 2020-07-27
20 Дэд бүтэц, орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн. 2020-07-27