Алба, Хэлтэс-Статистикийн хэлтэс-Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлт