Ил тод байдал-Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал-Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт

# Гарчиг Файл Огноо
1 Аудитын дүгнэлт 2023-09-25
2 2022 оны аудитын дүгнэлт 2023-05-19
3 2021 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ 2022-05-25
4 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ 2021-03-25
5 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ 2020-05-10
6 МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТ 2018-07-20
7 МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮГНЭЛТ 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГЫН 2018-05-20
8 СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛ 2017-04-05
9 2015 НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 2016-07-01
10 СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ 2016-04-05
11 САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗАВСРЫН АУДИТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧЛИЙН ТАЛААР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЛААР 2016-02-25
12 САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗАВСРЫН АУДИТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ 2016-01-04
13 2014 НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 2015-06-20
14 СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ 2015-04-25