Ил тод байдал-Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал-Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтын тайлан

# Гарчиг Файл Огноо
1 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2022 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН 2022-12-12
2 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТ # 2022-09-05
3 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН 2022-06-30
4 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТ 2022-05-27
5 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2021 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН 2022-01-05
6 АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖИЙН МӨРӨӨР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН 2021-12-02
7 АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖИЙН МӨРӨӨР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН 2021-12-02
8 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН 2021-06-15
9 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТ 2021-06-15
10 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2020 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН 2021-01-15
11 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН 2020-06-15
12 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2019 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН 2020-01-13
13 ​ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН 2019-07-01
14 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2018 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН 2018-12-24
15 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН 2018-06-28
16 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН 2018-05-24
17 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН 2018-05-24
18 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН 2018-03-05
19 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2017 ОНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН 2018-01-08
20 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2017 ОНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН 2018-01-05