Дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж,материаллаг бааз бэхжүүлэх