Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад
шилжүүлэх, хамтран эзэмшигч нэмэх тухай

 
           Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 66  дугаар зүйлийн 66.1 дэх хэсэг, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, 38 дугаар зүйлийн 38.4 дахь хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.2.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

          1.Захирамжийн нэгдүгээр хавсралтад заагдсан 148 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэхээр, хоёрдугаар хавсралтад заагдсан 2 иргэний газар эзэмших эрхэд хамтран эзэмшигчийг нэмэхээр тус тус шийдвэрлэсүгэй.
      2.Захирамж гарсантай холбогдуулан нэгдүгээр хавсралтын 10 дугаар багана дахь захирамжуудын 7 дугаар багана дахь иргэдэд холбогдох заалт, хоёрдугаар хавсралтын 10 дугаар багана дахь захирамжийн 5 дугаар багана дахь иргэнд холбогдох заалтыг тус тус хүчингүйд тооцсугай.
        3.Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлсэн, хамтран эзэмшигч нэмсэн, хасуулсан иргэн, хуулийн этгээдэд гэрээ гэрчилгээ олгож, газрын төлбөр тооцоо хийж, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Газар зохион байгуулалтын алба (Э.Зоригоо)-д даалгасугай.
      4.Захиргааны ерөнхий хуулийн 94 дүгээр зүйлийн 94.1 дэх хэсэгт заасны дагуу захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаанд оролцогч, гуравдагч этгээд, тэдгээрийн төлөөлөгч, өмгөөлөгч нар шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл мэдэгдсэн  буюу мэдсэн өдрөөс 30 хоногийн дотор нийслэлийн Засаг даргад гомдол гаргах эрхтэйг дурдсугай.

 

 

 

                                                                       ЗАСАГ ДАРГА                                           Х.БОЛОРМАА