ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ САНГИЙН 4 УЛИРАЛЫН МЭДЭЭ