ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЛАНС